KAÇAK Yabancı İşçi Çalıştırmanın Cezaları ( Bu İçerik 3364 kez görülmüştür )

Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası

Güncelleme tarihi 19 Ocak, 2017

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI

 

İDARİ PARA CEZALARI (1)
CEZA MİKTARI (TL)
01.01.2016-12.08.2016
(2)
CEZA MİKTARI (TL)
13.08.2016-31.12.2016
(3)
CEZA MİKTARI (TL) 
01.01.2017-31.12.2017
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8848 6000 6229
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 881 2400 2491
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3536 4800 4983
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 440 400 415

      

AÇIKLAMALAR:

a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

c) Tablodaki 1. sütunda yer alan idari para cezaları yürürlükten kaldırılmış bulunan 4817 sayılı yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenmiştir. 2 ve 3. sütunda yer alan idari para cezaları ise; 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin 5/b fıkrasında tespit edilmiştir.


Site Ziyaret : 757629 Bugün : 208