KAÇAK Yabancı İşçi Çalıştırmanın Cezaları ( Bu İçerik 4615 kez görülmüştür )

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
İDARİ PARA CEZALARI
(1)
CEZA MİKTARI
(TL)
13.08.2016-31.12.2016
(2)
CEZA MİKTARI
(TL)

2017
(3)
CEZA MİKTAR
(TL)

2018
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.000 6.229 7.130
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2400 2.491 2.851
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.800 4.983 5.704
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 400 415 475

 

AÇIKLAMALAR:

a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. 2018 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır.


Site Ziyaret : 817083 Bugün : 184